InoStartas

Kvietimas galioja iki 2023-03-31

Galimas finansavimas nuo 40.000 iki 200.000 Eur

Pradedantysis inovatorius – pareiškėjas PĮP pateikimo dieną vykdantis veiklą ne ilgiau kaip 1 metus, kurio veiklos pajamos nuo veiklos registravimo dienos iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000,00 (trys tūkstančiai) eurų arba vykdantis veiklą ilgiau kaip 1 metus, bet neturintis patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino MTEP projektų ir (ar) nevykdė MTEP veiklų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000,00 (trys tūkstančiai) eurų.

Remiama veikla: investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Pareiškėjams keliami reikalavimai:

1. Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ. Pareiškėjas turi atitikti pradedančiojo inovatoriaus apibrėžimą.

2. Projekto partneriai – MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė; mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI), MVĮ ar didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ.

 

5.1. Pagal PFSA teikiamas finansavimas naujų APV produktų kūrimo veikloms yra valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalyje, kuri atitinka visas sąlygas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I skyriuje, ir atitinkamas specialiąsias sąlygas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnyje. Šios veiklos vykdymo atveju teikiama valstybės pagalba laikoma turinti skatinamąjį poveikį, jeigu atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio 2 dalies nuostatas. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka administruojančioji institucija pagal PFSA 2 priede nurodytus vertinimo kriterijus.

5.2. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis apskaičiuojama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 5 dalies b ir c punktus ir to paties straipsnio 6 dalį:

5.2.1. Moksliniams tyrimams intensyvumas neviršija 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

5.2.2. Eksperimentinei plėtrai intensyvumas neviršija 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

5.3. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų:

5.3.1. 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms ir mažoms įmonėms.

5.3.2. 15 procentinių punktų padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i papunktyje nurodytos sąlygos.