MVĮ skaitmeninimas - finansuojamas elektroninių parduotuvių kūrimas

Kvietimas teikti paraiškas baigėsi 2023-10-30

Finansuojama iki 50% tinkamų išlaidų

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra: 

1. 25.000 Eur e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimui; 

2 .25.000 Eur vaizdinei konfigūracijai (paslaugų ir produktų konfigūravimui ir vizualizacijai). 

3. 50.000 Eur vykdant abi veiklas: e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą ir vaizdinę konfigūraciją (paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją).  

Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 10.000 Eur. 

 

Remiama veikla: e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas ir (ar) vaizdinė konfigūracija (paslaugų ir produktų konfigūravimas ir vizualizacija). Veikla skirta MVĮ persiorientuoti į produktų (jos gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, produktų elektroninę prekybą ir pristatymą.  

 

Atrankos kriterijai:

1. Projekto efektyvumas - 50 balų. Efektyvumas skaičiuojamas kaip santykis tarp pareiškėjo pajamų augimo (skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų 1 metais po projekto įgyvendinimo ir PĮP pateikimo metų) ir prašomos finansavimo sumos.

2. Vertinama, ar iki projekto įmonė nenaudojo e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų produktų konfigūravimo ir vizualizacijos - 25 balai.

3. Vertinama, ar projektą įgyvendins labai maža ir maža įmonė - 25 balai.

 

Projektams keliami reikalavimai:

Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Jei projektas vykdomas Sostinės regione, vykdoma vaikla turi atitikti Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) koncepciją.

 

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos

8.4.1. su projekto remiama veikla susijusių paslaugų, darbų pirkimo išlaidos; 

8.4.2. netiesioginės išlaidos. Šioms išlaidoms taikomos Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma. 

 

Pagal PFSA netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos

8.5.1. nurodytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus trečiajame skirsnyje; 

8.5.2. fotografavimo, filmavimo ir kitos paslaugos; 

8.5.3. naujos išteklių valdymo sistemos diegimas (pavyzdžiui, verslo valdymo sistema (VVS), išteklių valdymo sistema (ERP), klientų valdymo sistema (CRM), gamybos ir paslaugų užsakymo valdymo informacinių technologijų (IT) sprendimai); 

8.5.4. atskiri e. pardavimo sandorių sprendimo funkcionalumų tobulinimai; 

8.5.5. prisijungimo prie el. prekyviečių (pvz.: Etsy, Amazon, Ebay, Alibaba) išlaidos (pavyzdžiui, komisiniai mokesčiai, narystės mokesčiai ir pan.); 

8.5.6. neįvardytos PFSA 8.4.1–8.4.2 papunkčiuose tinkamomis finansuoti išlaidomis. 

 

Finansavimas nėra skiriamas, jeigu: 

Pareiškėjas ir (arba) ūkio subjektas (-ai), kuriam (-iems) priklauso pareiškėjas, yra priskiriami sunkumų patiriančios įmonės kategorijai. 

Pareiškėjai, gavę finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“, nėra tinkami finansuoti. 

 

E. pardavimo sandoris – gaminių ir (ar) paslaugų pirkimas–pardavimas internetu, sudaromas ir užfiksuojamas elektroninėje formoje. Kai perkančioji šalis, išsirinkusi perkamą prekę ir (ar) paslaugą ir suformavusi prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas bei (arba) apmokėjimas, laikoma, kad tarp šalių atsirado pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai ir e. pardavimo sandoris įvyko. Paslaugos e. pardavimo sandoris laikomas įvykusiu tik tada, jei paslauga yra kaip veiklos už iš anksto nustatytą atlygį, kurioje dalyvauja klientas, rezultatas (įvykęs pirkimas–pardavimas), darantis poveikį klientui, jo nuosavybei arba palengvinantis produktų, įskaitant finansinį turtą, mainus. Paslaugos rezervacija, avanso sumokėjimas ir pan. nėra laikomas įvykusiu e. pardavimo sandoriu.