MVĮ skaitmeninimas

Priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“

Veikla „Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją“

Trumpas kvietimo pavadinimas – „MVĮ skaitmeninimas“

Planuojamas kvietimas 2023-06

 

2.1. Remiama veikla: „Skatinti MVĮ skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją“. Poveiklės:

2.2. Pareiškėjams keliami reikalavimai:

2.2.1. Galimi pareiškėjai – MVĮ.

2.2.2. Projekto partneriai – negalimi.

 

2.2.5. Finansavimas neteikiamas, jeigu:

  • jeigu pareiškėjas ir (arba) ūkio subjektas (-ai), kuriam (-iems) priklauso pareiškėjas, yra priskiriami sunkumų patiriančios įmonės, kaip ši sąvoka apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais 2 straipsnio 18 punkte, kategorijai. Ūkio subjektu laikomas pareiškėjas ir visos jo (-ų) pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnį susijusios įmonės;
  • Pareiškėjai, gavę finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“, nėra tinkami finansuoti.

2.3. Projektams keliami reikalavimai:

2.3.2. Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėnesių nuo iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki PFSA 2.3.8 papunktyje nurodyto termino.

 

2.3.5. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra:

2.3.5.1. 10 000,00 (dešimt tūkstančių) eurų e. prekybos pagrindu diegiamai parduotuvei / „verslas verslui“ (B2B) sprendimui, įskaitant ir integraciją su išteklių valdymo sistemomis;

2.3.5.2. 10 000,00 (dešimt tūkstančių) eurų produktų vaizdinei konfigūracijai.

2.3.5.3. 20 000,00 (dvidešimt tūkstančių) eurų e. pardavimo sandorių sprendimų diegimui ir produktų vaizdinei konfigūracijai.

2.3.6.Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 5 000,00 (penki tūkstančiai) eurų.

2.3.10. Jei Pareiškėjas teikia PĮP įgyvendinti projektą Sostinės regione, kartu su PĮP pateiktame PFSA 3 priede nurodo, kuriai iš Koncepcijoje nustatytų MTEPI (sumaniosios specializacijos) prioritetų (toliau – MTEPI prioritetai) priskirtina MVĮ vykdoma veikla, taip pat nurodo, kurią MTEPI prioriteto įgyvendinimo tematiką atitinka projekto vykdoma veikla. Galutinį atitikimą konkrečiam MTEPI prioritetui ir įgyvendinimo tematikai nustato administruojančioji institucija vertinimo metu.

 

2.4. Pareiškėjas turi parengti PĮP ir kartu su PĮP administruojančiajai institucijai pateikti šiuos dokumentus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus antrame skirsnyje ir kvietimo teikti PĮP skelbime nustatyta tvarka:

2.4.1. laisvos formos pareiškėjo deklaraciją, kurioje pareiškėjas patvirtina pagal PFSA 1 priede pateiktą informaciją projekto atitiktį reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimams ir patvirtina PFSA 1 priede nurodytų dokumentų turėjimą, kuriuos, paprašius administruojančiajai institucijai, galėtų pateikti vertinimui;

2.4.2. Užpildytą PFSA 3 priedą, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti;

2.4.3. Užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją, pagal ES investicijų fondų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/viena-imone-deklaracijos-forma paskelbtą pavyzdinę formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija);

2.4.4. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“;

2.4.5. Administruojančiajai institucijai paprašius, pareiškėjas pateikia finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą) pagrindžiančius dokumentus;

2.4.6. Dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (bent vienas komercinis pasiūlymas nuorodos į rinkoje esančias kainas, ir kita).

2.5. Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po PĮP registravimo administruojančioje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo PĮP registravimo administruojančioje institucijoje dienos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.

2.6. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti anksčiau negu iki PĮP registravimo administruojančioje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

2.7. Papildomi matomumo reikalavimai, nenurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, nėra taikomi.

2.8. Informavimas apie projektą atliekamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka.

2.9. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat laikantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 6 straipsnio 4 punkte nustatyto termino. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi Ministerijoje 10 metų nuo paskutinės de minimis pagalbos suteikimo dienos.

 

8.1. Pareiškėjui de minimis pagalba teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1407/2013. PFSA nustatomos de minimis pagalbos teikimo sąlygos, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Projektų de minimis pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatoms vertinimą atlieka administruojanti institucija pagal PFSA 2 priede nustatytą Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapo formą.

8.2. Pareiškėjui teikiama de minimis pagalba, kaip nustatyta PFSA 8.1 papunktyje.

8.3. Didžiausią galimą projekto finansuojamąją dalį sudaro iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

8.4. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos:

8.4.1. su projekto remiama veikla susijusių paslaugų, darbų pirkimo išlaidos;

8.4.2. netiesioginės išlaidos. Šioms išlaidoms taikomos Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nustatytos sąlygos.

8.5. Pagal PFSA netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

8.5.1. nurodytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus trečiajame skirsnyje;

8.5.2. fotografavimo, filmavimo ir kitos paslaugos, kurios yra rinkodaros dalis ir nesusijusios su remiama veikla;

8.5.3. naujos išteklių valdymo sistemos diegimas (pavyzdžiui, VVS, ERP, CRM, gamybos ir paslaugų užsakymo valdymo IT sprendimai);

8.5.4. atskiri e. pardavimo sandorių sprendimo funkcionalumų tobulinimai;

8.5.5. prisijungimo prie el. prekyviečių (pvz.: etsy, amazon, ebay, alibaba) išlaidos (pavyzdžiui komisiniai mokesčiai, narystės mokesčiai ir pan.);

8.5.6. neįvardytos PFSA 8.4.1–8.4.2 papunkčiuose tinkamomis finansuoti išlaidomis.