Netechnologinės inovacijos - finansuojamas gaminio dizaino sukūrumas; proceso/organizacijos inovacijų diegimas

Kvietimas galioja iki 2024-04-29

Finansuojama iki 70% tinkamų išlaidų

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 140.000,00 Eur:

  1. proceso ir (arba) organizacinių inovacijų diegimo veiklai – 100.000 Eur
  2. originalių dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo veiklai – 35.000 Eur
  3. prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo, registracijos veiklai – 5.000 Eur

 

Remiama veikla: netechnologinių inovacijų plėtros skatinimas, finansuojant investicijas į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių MVĮ integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą. 

 

PFSA 8.4 papunktyje nurodyti išlaidų tinkamumo reikalavimai pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 29 straipsnį – procesų ir organizacinių inovacijų diegimo išlaidos:

8.4.1. projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka. Patirtos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (arba) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas ir papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių, jam nustatytos darbo savaitės trukmę ir jam suteiktų papildomų poilsio dienų trukmę;  

8.4.2. projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos ir transporto išlaidos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje (taikoma tik tuo atveju, kai diegiamos organizacinės ir (arba) proceso inovacijos). Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei 3 procentus nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos; 

8.4.3. išlaidos priemonėms, įrenginių įsigijimo, išperkamosios nuomos išlaidos, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui. Visas įsigyjamas turtas turi būti naujas ir ilgalaikis. Išperkamosios nuomos laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra išperkamosios nuomos būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe; 

8.4.4. išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis; 

8.4.5. papildomos pridėtinės išlaidos ir kitos veiklos išlaidos, įskaitant išlaidas medžiagoms, reikmenims ir panašiems produktams, tiesiogiai susidariusios vykdant projektą (netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma). 

 

PFSA 8.10 papunktyje nurodyti išlaidų tinkamumo reikalavimai pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013: 

8.10.1. originalių dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo išlaidos: 

8.10.1.1. naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos originalaus dizaino pakeitimo nauju, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir (arba) dizaino sprendimo diegimas) paslaugų pirkimo išlaidos;  

8.10.1.2. naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos originalaus dizaino pakeitimo nauju, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir (arba) dizaino sprendimo diegimas) projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokestis. Darbuotojų, kurių funkcija įmonėje yra susijusi su dizaino sprendimų sukūrimu ir (arba) dizaino sprendimo diegimu, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems darbo užmokestį ir darbo santykius reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu pareiškėjas pats vykdo dizaino sprendimo kūrimo ar pakeitimo veiklą. Su PĮP turi būti pateiktas kiekvieno darbuotojo darbo valandų, priskirtų projektui, skaičius ir pagrįstas jų kiekis. Jeigu darbuotojas ne visą darbo laiką skiria dizainui kurti (pakeisti), tinkama finansuoti tik ta dalis darbo užmokesčio, kuri mokama už darbo laiką, skirtą dizainui kurti (pakeisti) ir diegti.  

Pirmojo etapo (originalaus dizaino sprendimo sukūrimo) išlaidas sudaro: dizaino tyrimo, dizaino koncepcijos idėjos parengimo ir jos detalizavimo, maketo, vizualizacijos ar eskizo sukūrimo išlaidos.  

Antrojo etapo (originalaus dizaino sprendimo diegimo veiklos įgyvendinimui) išlaidas sudaro: dizaino vystymo išlaidos, reikalingos dizaino vystymui, trūkumų šalinimui, išbandant gaminio pagal sukurtą dizainą pavyzdžio gamybą ir (arba) paslaugos pagal sukurtą paslaugos teikimo schemą testavimą (išskyrus išlaidas, susijusias su galutinio produkto gamyba). Darbo užmokesčio išlaidas sudaro gamybos technologo, testuotojo, produkto vystymo vadovo ir panašias funkcijas atliekančių projekto vykdytojo darbuotojų, vykdančių pirmajame ir antrajame etapuose nurodytą veiklą, darbo užmokesčio išlaidos (išskyrus išlaidas, susijusias su galutinio produkto gamyba). Su PĮP turi būti pateiktas kiekvieno darbuotojo darbo valandų, priskirtų projektui, skaičius ir pagrįstas jų kiekis. 

Originalaus dizaino sprendimų sukūrimo ir diegimo išlaidos kompensuojamos, jeigu: 

  • dizaino sprendimo sukūrimo (pakeitimo) atveju yra pateikiamas galutinis dizaino sprendimo variantas su visais jam priklausančiais priedais (pavyzdžiui, eskizais, skaitmenine dokumentacija, vizualizacija ir pan.);
  • dizaino sprendimo diegimo atveju yra pateikiamas dizaino realizavimo variantas (pavyzdžiui, bandymo aktai, pagaminto pavyzdžio nuotraukos ir pan.).

8.10.2. prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo (pakeitimo), registracijos išlaidos;  

8.10.3. netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma.  

 

Reikalavimai:

Eil. 

Nr. 

Kriterijaus tipas 

Kriterijus 

Kriterijaus vertinimo metodas 

Didžiausias galimas kriterijaus balas 

Kriterijaus svorio koeficientas 

Didžiausias galimas kriterijaus balas, kai nustatomas svorio koeficientas 

1. 

Specialusis 

Projekto veikla atitinka Koncepcijos nuostatas ir bent vieno MTEPI prioriteto tematiką. 

Vertinama, ar projekto veikla atitinka Koncepcijos nuostatas ir bent vieno MTEPI prioriteto tematiką. 

 

- 

- 

- 

2. 

Specialusis 

Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip dvejus metus, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais per pastaruosius dvejus finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir kurios vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 75 000 (septyniasdešimt penki tūkstančiai) eurų. 

Vertinama, ar pareiškėjas yra veikianti MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos ne trumpiau kaip dvejus metus Juridinių asmenų registre įregistruota MVĮ, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos yra ne mažesnės kaip 75 000 (septyniasdešimt penki tūkstančiai) eurų, įgyvendinti projekte numatytas veiklas. 

- 

- 

- 

Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

Eil. 

Nr. 

Kriterijaus tipas 

Kriterijus 

Kriterijaus vertinimo metodas 

Didžiausias galimas kriterijaus balas 

Kriterijaus svorio koeficientas 

Didžiausias galimas kriterijaus balas, kai nustatomas svorio koeficientas 

3.

Prioritetinis 

Pareiškėjo kuriamų ir (ar) diegiamų originalių netechnologinių inovacijų skaičius. 

Vertinama, kiek originalių netechnologinių inovacijų (originalių dizaino sprendimų, proceso ir organizacinių inovacijų) pareiškėjas planuoja įdiegti projekto įgyvendinimo metu 

Už prekės ženklą papildomi balai nebus teikiami. Prioritetiniai balai bus suteikti tik už originalius dizaino sprendimus, proceso ir organizacines inovacijas. 

 

Jeigu bus kuriami dizaino sprendimai tai pačiai produkcijos linijai ir (arba) tos pačios produkcijos sudedamosioms dalims, jie bus laikomi vienu originaliu dizaino sprendimu.  

5 (Y1) 

10(S1) 

50 

4. 

Prioritetinis 

Projekto efektyvumas. 

Vertinamas pareiškėjo nuosavo įnašo į netechnologines inovacijas ir prašomos finansavimo sumos santykis. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kuriuose pareiškėjo nuosavo įnašo į netechnologines inovacijas ir prašomos finansavimo sumos santykis bus didesnis. Skaičiuojant nuosavą įnašą susigrąžintinas pridėtinės vertės mokestis nėra įskaičiuojamas. 

5(Y2) 

6(S2) 

30 

5. 

Prioritetinis 

Pareiškėjo eksporto augimas. 

Vertinamas eksporto augimas, parodantis įmonės integraciją į tarptautinės vertės grandines. 

5(Y3) 

4(S3) 

20