Expo galimybės - finansuojamas dalyvavimas parodose (ne Vilniaus apskrities įmonėms)

Kvietimas baigėsi 2023-12-29

Galimas finansavimas 100.000 Eur

Paramos intensyvumas 50%

 

Finansuojamos veiklos: MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas

Galimi pareiškėjai: mažos ir vidutinės įmonės (visa Lietuvos teritorija, išskyrus Vilniaus apskritį)

8.3. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos:

8.3.1. dalyvavimo tarptautinėje parodoje išlaidos (stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje parodoje,  parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo valstybėje, kurioje vyksta paroda, išlaidos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis);

8.3.2. produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos. Produkcijos sertifikavimas gali apimti ir produkcijos gamybos proceso vertinimą, kai tai yra neatskiriama produkcijos sertifikavimo dalis;

 8.3.3. interneto svetainės kūrimo ir atnaujinimo išlaidos (turi būti skirtos tiek vietos, tiek užsienio rinkų paieškai ir plėtrai), kurios gali sudaryti ne daugiau nei 15 procentų tinkamų finansuoti išlaidų sumos;

8.3.4. eksporto vadybininko darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka (taikoma MVĮ, kurios nevykdė eksporto veiklos iki tinkamų išlaidų patyrimo datos). Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei 10 procentų tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Šios išlaidos neapima PFSA 8.3.1 papunktyje nurodytų projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų.

Reikalavimai:

 Projektų specialieji atrankos kriterijai

Eil.  

Nr.  

Kriterijaus tipas 

Kriterijus 

Kriterijaus vertinimo metodas 

1.

Specialusis

Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios ne mažiau kaip 51 procentą paskutinių finansinių metų pajamų bendroje pardavimų struktūroje sudaro paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamos ir kurios metinės pardavimo pajamos, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, yra ne mažesnės negu 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė, ne mažesnės negu 145 000 (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų.

Vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos ne trumpiau kaip vienus metus įregistruota Juridinių asmenų registre, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios paskutinių finansinių metų metinės pardavimo pajamos, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, yra ne mažesnės negu 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė – ne mažesnės kaip 145 000 (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų, įgyvendinti projekte numatytas veiklas.

Vertinama, ar pareiškėjas pats gamina produkciją, t. y. MVĮ bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 51 procentą pajamų turi sudaryti pačios MVĮ pagamintos produkcijos pardavimas, vertinant pagal pareiškėjo patvirtinto paskutinių ataskaitinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio informaciją.

 

 

Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

Eil.  

Nr.  

Kriterijaus tipas 

Kriterijus 

Kriterijaus vertinimo metodas 

Didžiausias galimas kriterijaus balas  

Kriterijaus svorio koeficientas  

 

2.

Prioritetinis

Projekto efektyvumas.

Vertinant projektus, projekto efektyvumas skaičiuojamas kaip santykis tarp pareiškėjo paties pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimo (skaičiuojant akumuliuotai nuo PĮP pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo, išskyrus projekto įgyvendinimo laikotarpį) ir prašomos finansavimo sumos.

Eksportas apima ir pareiškėjo pagamintos produkcijos (įskaitant atvykstamąjį turizmą) išvežimą į ES valstybes nares, tačiau neapima reeksporto ir tranzito.

MVĮ eksporto vertė tikrinama pagal PĮP pateiktą informaciją, juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinius, produkcijos išgabenimą patvirtinančius ir kitus eksporto vertę nurodančius dokumentus.

5

9

3.

Prioritetinis

Pareiškėjas yra MVĮ, gaminanti inovatyvią produkciją.

Prioritetinis balas suteikiamas pareiškėjams, kurie gamina inovatyvią produkciją, t. y. kurių vykdoma pagrindinė ekonominė veikla priskirtina pagal mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) (toliau – EVRK 2 red.) kodą prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau –MTEPI) prioritetų ir tematikų.

Aukštesnis balas skiriamas tiems pareiškėjams, kurių pagrindinės ekonominės veiklos inovacinės veiklos koeficientas pagal mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) EVRK 2 red. kodą yra didesnis.

Kai pagrindinės ekonominės veiklos inovacinės veiklos koeficientas pagal mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) EVRK 2 red. yra didesnis negu 0,6, skiriami 5 balai.

Kai pagrindinės ekonominės veiklos inovacinės veiklos koeficientas pagal mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) EVRK 2 red. yra mažesnis negu 0,6, skiriami 2,5 balų.

Prioritetinis balas nesuteikiamas pareiškėjams, kurių vykdoma pagrindinė ekonominė veikla nepriskirtina pagal mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) EVRK 2 red. kodą prie MTEPI prioritetų ir tematikų.

5

7

4.

Prioritetinis

Pareiškėjas planuoja sertifikuoti paties pagamintą produkciją arba dalyvauja tarptautinėje parodoje (-ose), vykstančioje (-iose) rinkoje (-se), įtrauktoje (-ose) į Lietuvos Respublikos prioritetinių eksporto ir bendradarbiavimo inovacijų srityje rinkų sąrašą.

Vertinama, ar sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija, kurią jis eksportuoja arba ketina eksportuoti.

Vertinama, kurioje rinkoje (-se) vyks tarptautinė (-ės) paroda (-os).

Kai planuojama vykdyti abi poveikles: paties pareiškėjo pagamintos produkcijos sertifikavimą ir dalyvavimą visose tarptautinėse parodose, kurios bus vykdomos rinkoje (-ose), įtrauktoje (-ose) į Lietuvos Respublikos prioritetinių eksporto ir bendradarbiavimo inovacijų srityje rinkų sąrašą, skiriami 5 balai.

Kai planuojama sertifikuoti paties pareiškėjo pagaminta produkcija, kurią jis eksportuoja (ketina eksportuoti), arba visos tarptautinės parodos bus vykdomos rinkoje (-ose), įtrauktoje (-ose) į Lietuvos Respublikos prioritetinių eksporto ir bendradarbiavimo inovacijų srityje rinkų sąrašą, skiriami 2,5 balų.

  Prioritetinis balas nesuteikiamas, kai nors viena tarptautinė paroda vyks rinkoje, neįtrauktoje į Lietuvos Respublikos prioritetinių eksporto ir bendradarbiavimo inovacijų srityje rinkų sąrašą arba neplanuojama sertifikuoti paties pareiškėjo pagaminta produkcija.

Tikrinama pagal PĮP pateiktą informaciją.

5

4

Minimali privaloma surinkti balų suma – 40.