Paraiškos priimamos nuo 2024-05-31 iki 2024-06-28

Finansuojama: įrangos įsigijimas, statyba, rekonstrukcija

Paramos dydis 60.000 Eur


Kaip gauti paramą?

1. Ūkininko ūkis ir valda turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus

2. Po projekto VED turi būti daugiau kaip 12.000 Eur, pavyzdžiui, 1,6 ha braškių = 1,6 x 7.598 = 12.157 Eur Daugiau apie VED skaičiavimą

3. 2023 m. paramą gavo tik tie ūkiai, kurie:

1) vykdys ekologinę gamybą Daugiau apie ekologinį ūkininkavimą

2) vykdys perdirbimą ir perdirbtos produkcijos pajamos sudarys 50% visų pajamų Daugiau apie perdirbimą

3) bus mišrūs, pavyzdžiui, grūdų pardavimas sudarys 70%, uogų pardavimas sudarys 30%

4) kurių valdoje nėra sklypų, kurie buvo artimo giminaičio valdoje (jei artimi giminaičiai neūkininkavo, sklypas tinka)

 


Atrankos balai 2023 m.
:

31.1. kai kuriamas ekologinis ūkis, suteikiama 15 balų. Atitiktis tikinama pagal sertifikavimo institucijos išduotą ekologinę gamybą patvirtinantį dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto, laikomų ūkinių gyvūnų rūšių);

31.2. kai projekte numatyta vykdyti gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus, suteikiama 5 balai;

31.3. kai projektas prisideda prie tvarios žemės ūkio veiklos vykdymo, daugiausia gali būti suteikiama 20 balų. Už kiekvieną Taisyklių 31.3.1-31.3.4 papunkčiuose nurodytą požymį gali būti suteikiama po 5 balus:

31.3.1. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo, dalyvaujant ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ūkio ploto bent vienoje (ar keliose) Strateginio plano intervencinėje priemonėje, patenkančioje į Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (Eko schemas), išskyrus už dalyvavimą priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas“, „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa“ (NKP), „Gyvūnų gerovė“; (5 balai)

31.3.2. pareiškėjas verslo plane investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių (balai suteikiami ir tuo atveju, kai investicijos atliktos (pateikiama šios įrangos pirkimo-pardavimo sutartis ir apmokėjimą įrodantis dokumentas) arba numatomos atlikti naudojant ir kitų fondų ar nuosavas lėšas (pateikiamas patvirtinimo dokumentas). Balai suteikiami tik už šias investicijas: saulės baterijos, saulės kolektoriai, saulės moduliai, geoterminio šildymo, oras-oras, oras-vanduo šildymo sistemos, kai nurodytos investicijos susijusios su valdos gamybiniais poreikiais (pardavimui skirta energija neremiama);  (5 balai)

31.3.3. pareiškėjas verslo plane investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimo inovacijas. Balai suteikiami, investuojant į skaitmenines technologijas, nurodytas Projektų inovatyvumo vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro XXX d. įsakymu XX „Dėl inovatyvumo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Inovatyvumo metodika) 1 priedo kriterijuje „Skaitmeninimas“: 1. Palydovinių sistemų panaudojimas (GPS įrangos pagalba: sėjama, tręšiami laukai bei purškiami pasėliai, nuimamas derlius ir kita); 2. Daiktų internetas (apima investicijas į tinklą, išmaniuosius prietaisus, jutiklius, valdiklius ir kt.; 3. Nepilotuojami orlaiviai, įskaitant dronus; 4. Blokų grandinės technologija; 5. Automatizavimas ir robotika (apima projektus, kuriuose diegiami ir naudojami automatizavimo ir robotikos sprendimai); 6. Debesų kompiuterija; 7. Valdymo sistemos (apima įmonės verslo procesus, naudojama apskaitos tvarkymo palengvinimui, efektyviam resursų išnaudojimui ir pan.); 8. Dirbtinis intelektas; (5 balai)

31.3.4. projektas prisideda prie veiklos rizikų valdymo. Balai suteikiami, dalyvaujant Strateginio plano kaimo plėtros rizikos valdymo intervencinėje priemonėje „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ arba verslo plane investuojama į remiamos veiklos rizikos (nuo nepalankių klimato reiškinių, aplinkos poveikio, ligų) mažinimo priemones (investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos); (5 balai)

31.4. kai projekte numatytas savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, suteikiama 20 balų. Balai suteikiami, jei pajamos iš savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimo, įskaitant pirminį perdirbimą, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų subjekto veiklos pajamų;

31.5. kai kuriamas mišrusis ūkis, suteikiama 10 balų. Atitiktis tikrinama pagal Pažymą apie pajamas, parengtą vadovaujantis Žemės ūkio veiklos pajamų įvertinimo metodika. Pildant Pažymą apie pajamas, prie daržininkystės pajamų nepriskiriamos pajamos, susijusios su nenatūraliai išdžiovintų ir natūraliai išdžiūvusių ankštinių daržovių gamyba arba perdirbimu; 

31.6. kai kuriamas gyvulininkystės ūkis vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, suteikiama 10 balų;

31.7. kai į pareiškėjo žemės ūkio valdą nėra įtrauktų sklypų, kurie 2 metų laikotarpyje iki paraiškos pateikimo buvo artimojo giminaičio ar susijusio asmens žemės ūkio valdoje, suteikiama 20 balų. Tikrinama pagal paraiškos pateikimo datos duomenis, ar sklypai nebuvo artimojo giminaičio (taikoma fiziniams asmenims) ar susijusio asmens (taikoma juridiniams asmenims) žemės ūkio valdoje). Fizinių asmenų artimaisiais giminaičiais laikomi asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 straipsnyje (artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys). Juridinių asmenų susijusiais asmenimis laikomi  įmonės akcininkai, pajininkai, dalininkai, kurie turi  daugiau kaip 50 procentų įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių.

 

Privalomasis mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius – 30 balų.