Parama smulkiesiems ūkiams 2024 m.

Labai smulkių ūkių plėtra 

Kvietimo laikotarpis: nuo 2024-10-07 iki 2024-11-29

Paramos suma: 25.000 - 100.000 Eur

Paramos dalis: 85%

VED turi būti:

1. Pareiškėjui: 8000-16000 Eur

2. Jei pareiškėjas dalyvauja su partneriu: 4000-16000 Eur (ir pareiškėjui, ir partneriui)

 

Smulkių-vidutinių ūkių plėtra

Kvietimo laikotarpis: nuo 2024-09-02 iki 2024-10-31

Paramos suma: 200.000 Eur

Paramos dalis: 65%

VED turi būti 16001 Eur ir daugiau

 

Labai smulkių ūkių plėtra (galiojo 2023 m. kvietimui)

Parama teikiama pareiškėjui, kurio žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED), kai paraišką teikia vienas žemės ūkio subjektas, paraiškos teikimo metu yra ne mažesnis kaip 8 000 Eur ir ne didesnis kaip 16 000 Eur. Kai paraiška teikiama su partneriu, VED paraiškos teikimo metu yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 16 000 Eur.

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui galima iki 25 000 Eur. Tuo atveju, kai projektas įgyvendinamas 2 ūkio subjektų, paramos suma vienam projektui galima iki 50 000 Eur, kai 3 - 75 000 Eur, kai 4 - 100 000 Eur.


Didžiausias paramos intensyvumas (paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM) negali viršyti 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

Atrankos kriterijai 2023 metais (Labai smulkių ūkių plėtra):

39.1. Paraiška teikiama su partneriu:

39.1.1. kai dalyvauja 1 partneris – suteikiama 10 balų;

39.1.2. kai dalyvauja 2 partneriai – suteikiama 20 balų;

39.1.3. kai dalyvauja 3 ar daugiau partnerių arba paraišką teikia pripažintas žemės ūkio kooperatyvas – suteikiama 30 balų;

39.2. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą arba kontroliuojančioje institucijoje yra registruotas kaip perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpio ūkis ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą ir įsipareigoja iki projekto kontrolės pabaigos vykdyti ekologinę gamybą – suteikiama 20 balų. Turi būti sertifikuota 90 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (nustatoma pagal paskutinį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą),  100 proc. laikomų ūkinių gyvūnų rūšių;

39.3. pareiškėjas vykdo gamybą pagal Nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus (pateikia patvirtinimo dokumentą) ir įsipareigoja vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos – suteC4?;

39.4. pareiškėjas vykdo savo ūkyje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą, kurio metu pakeičiama žemės ūkio produktų pirminė fizinė ir (ar) cheminė sudėtis – suteikiama 10 balų. Balai suteikiami, jei pajamos iš savo ūkyje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų subjekto veiklos pajamų. Tikrinama pagal Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto, siekiančio pasinaudoti parama pagal Strateginio plano priemones, praėjusių kalendorinių metų pajamas (toliau – Pažyma apie pajamas), parengtą vadovaujantis Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Žemės ūkio veiklos pajamų įvertinimo metodika);

39.5. mišrios specializacijos pareiškėjo ūkiui suteikiama 20 balų. Mišriuoju ūkiu laikomas ūkis, kurio pajamos gaunamos iš daugiau nei vieno žemės ūkio sektoriaus ir kurio pajamos nė iš vieno žemės ūkio sektoriaus nesudaro daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų, išskyrus, jei pajamos gaunamos tik iš dviejų žemės ūkio sektorių. Jei pajamos gaunamos iš dviejų žemės ūkio sektorių, pajamos iš kiekvieno sektoriaus turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. visų ūkio veiklos pajamų. Tikrinama pagal Pažymą apie pajamas už praėjusius kalendorinius metus. Pildant Pažymą apie pajamas, ankštinių daržovių atveju daržininkystės sektoriui priskiriamos pajamos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nepriskiriamos nenatūraliai išdžiovintos ir napajamos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nepriskiriamos nenatūraliai išdžiovintos ir natūraliai išdžiūvusios ankštinės daržovės) gamyba arba perdirbimu (vakuumavimu, konservavimu, atšaldymu, užšaldymu);

39.6. pareiškėjas investuoja į gamybinių procesų skatuojant į skaitmenines technologijas, nurodytas Pįsakymu Nr. 3D-181 „Dėl Projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“, 1 priedo kriterijuje „Skaitmeninimas“. Investicijos turi būti įsigyjamos panaudojant paramos lėšas.

 

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

33.1. nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga;

33.2. nauji technologiniai įrengimai, skirti žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai;

33.3. nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;

33.4. projekte numatytai veiklai žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;

33.5. naujos statybinės medžiagos%3imas ar kapitalinis remontas;

33.5. naujos statybinės medžiagos;

33.6. infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai (privažiavimo prie sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, apšvietimo įrengimas, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) įrengimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (ar) sutvarkymo išlaidos;

33.7. daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu);

33.8. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne didesnė kaip 1 800 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai eurų). Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos, kapitalin(vienas tūkstantis aštuoni šimtai eurų). Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų). Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis.

 

Netinkamos finansuoti išlaidos:

34.1. nesusijusios su projektu ir remiama veikla;

34.2. trumpalaikio turto įsigijimas, išskyrus Taisyklių 33.5 papunktyje nurodytą turtą; 

34.3. transporto priemonių, išskyrus žemės ūkio techniką, įsigijimas;

34.4. išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas, nesilaikant teisės aktuose nustatytos pirkimo tvarkos;

34.5. išlaidos drėkinimui (išskyrus drėkinimo sistemas, kurioms naudojamas lietaus vanduo);

34.6. saulės baterijos, saulės kolektoriai, saulės moduliai, geoterminio šildymo, oras–oras, oras–vanduo šildymo sistemos, išskyrus atvejus, kai nurodytos investicijos susijusios su valdos gamybinių poreikių tenkinimu (pardavimui skirta energija neremiama);

34.7. išlaidos, neatitinkančios pareiškėjo ir (ar) partnerio ūkių gamybinio potencialo;

 

Smulkių-vidutinių ūkių plėtra  (galiojo 2023 m. kvietimui)

40. Atrankos kriterijai:

40.1. Pridėtinę vertę kuriantiems projektams, kuriuose vykdomas žemės ūkio produktų perdirbimas, atrankos balai suteikiami, kai pareiškėjas vykdo savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos produkcijos perdirbimą, kurio metu pakeičiama žemės ūkio produktų pirminė fizinė ir cheminė sudėtis (balai suteikiami, jei pajamos iš savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimo, sudaro daugiau kaip 50 proc. visų subjekto veiklos pajamų. Tikrinamos praėjusių kalendorinių metų pajamos pagal Pažymą apie pajamas. Atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, kuris superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, narių, atitinkančių Taisyklių 40.6.2 papunkčio reikalavimus, vidutinės pajamos iš savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimo, sudaro daugiau kaip 50 proc. visų narių veiklos pajamų (apskaičiuotos sudedant visų pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių pajamas iš savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir padalijant jas iš visų pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių veiklos pajamų (pateikiamas kooperatyvo narių sąrašas, kuriame nurodyti kiekvieno kooperatyvo nario asmens duomenys ir visų narių Pažymos apie pajamas). Atrankos balai taip pat gali būti suteikiami, jei pareiškėjas numato vykdyti savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos produkcijos perdirbimą ir pateiktame projekte numato investicijas į žemės ūkio produktų perdirbimo įrengimus, kurių vertė sudaro daugiau kaip 50 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM). Atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, kai pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, kuris superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, įsipareigoja supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirbti ir pateiktame projekte numato investicijas į žemės ūkio produktų perdirbimo įrengimus, kurių vertė sudaro daugiau kaip 50 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) – suteikiama 15 balų;

40.2. projektams, kuriuose diegiamos inovacijos, suteikiama 20 balų. Investicijos turi būti atliktos iki projekto įgyvendinimo pabaigos. Balai suteikiami vadovaujantis Projektų inovatyvumo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-181 „Dėl Projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“ (kartu su paramos paraiška turi būti pateikiami dokumentai, kuriais pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui):  

40.2.1. jei nustatomas I inovatyvumo lygis – suteikiama 20 balų;

40.2.2. jei nustatomas II inovatyvumo lygis – suteikiama 15 balų;

40.2.3. jei nustatomas III inovatyvumo lygis – suteikiami 10 balų;

40.3. prie aplinkos ir klimato tikslų prisidedantiems projektams – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 25 balų. Tuo atveju, kai:

40.3.1. pareiškėjas dalyvauja (pateikta paraiška) Strateginio plano intervencinėje priemonėje, patenkančioje į Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (ekologines schemas), išskyrus už dalyvavimą priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas“, „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa“ (NKP) (dalyvavimo priemonėse ŽŪN plotas turi sudaryti daugiau kaip 10 proc. deklaruoto ŽŪN ploto arba daugiau kaip 10 proc. valdoje laikomų sutartinių gyvulių (SG) skaičiaus (kai pareiškėjas dalyvauja priemonėse, nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą ar SG skaičių arba pagal einamaisiais metais deklaruotą ŽŪN plotą ar SG skaičių. Kai pareiškėjas dalyvauja keliose intervencinėse priemonėse, privaloma atitikti vieną iš nustatytų reikalavimų (ŽŪN plotą ar SG skaičių). Atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, kuris superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, daugiau kaip 50 proc. narių, atitinkančių Taisyklių 40.6.2 papunkčio reikalavimus, dalyvauja šiame papunktyje nurodytose priemonėse (pateikiamas kooperatyvo narių sąrašas, kuriame nurodyti kiekvieno dalyvaujančio kooperatyvo nario asmens duomenys, valdos Nr.) – suteikiama 15 balų;

40.3.2. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą arba kontroliuojančioje institucijoje yra registruotas kaip perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpio ūkis ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą ir įsipareigoja iki projekto kontrolės pabaigos vykdyti ekologinę gamybą (turi būti sertifikuota 90 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (nustatoma pagal paskutinį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą), 100 proc. laikomų ūkinių gyvūnų rūšių). Atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, kuris superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, daugiau kaip 50 proc. narių, atitinkančių Taisyklių 40.6.2 papunkčio reikalavimus, vykdo ekologinę gamybą arba kontroliuojančioje institucijoje yra registruoti kaip perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpio ūkiai ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą ir įsipareigoja iki projekto kontrolės pabaigos vykdyti ekologinę gamybą (pateikiamas kooperatyvo narių sąrašas, kuriame nurodyti kiekvieno kooperatyvo nario asmens duomenys, valdos Nr.) – suteikiami 25 balai;

40.3.3. pareiškėjas vykdo gamybą pagal Nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus (pateikia patvirtinimo dokumentą) ir įsipareigoja vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, kuris superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, daugiau kaip 50 proc. narių, atitinkančių Taisyklių 40.6.2 papunkčio reikalavimus, vykdo gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus (pateikia patvirtinimo dokumentą) ir numato vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (pateikiamas kooperatyvo narių sąrašas, kuriame nurodyti kiekvieno kooperatyvo nario asmens duomenys, valdos Nr.) – suteikiama 10 balų;

40.4. pareiškėjas numato padidinti gamybą (natūrine išraiška (vienetais arba tonomis) po projekto įgyvendinimo pabaigos ketvirtaisiais projekto kontrolės metais ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti gamybos padidėjimą daugiau kaip 1 proc., lyginant su ataskaitiniais metais. Už kiekvieną gamybos padidinimą 1 procentiniu punktu (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 5 balai;

40.5. pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (balai suteikiami, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai) – suteikiama 15 balų;

40.6. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, suteikiama ne daugiau kaip 15 balų. Balai suteikiami (pasirenkamas tik vienas iš nurodytų variantų): 

40.6.1. jei paraišką teikia pripažintas žemės ūkio kooperatyvas – suteikiama 15 balų;

40.6.2. jei pareiškėjas yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys (atrankos balai už narystę suteikiami, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu vykdo ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo ir numato išlaikyti narystę kooperatyve bei vykdyti prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nario pajamos, gautos praėjusiais metais ir įsipareigojamos gauti kiekvienais metais iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos iš kooperatyvui parduotų žemės ūkio produktų, superkamų kooperatyvo, turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų pajamų, gautų iš šių žemės ūkio produktų, parduotų visiems ūkio subjektams, taip pat kooperatyvui parduoto kiekvieno žemės ūkio produkto, superkamo kooperatyvo, kiekis sudaro daugiau kaip 50 procentų šio žemės ūkio produkto, parduoto visiems ūkio subjektams, kiekio; arba praėjusiais metais nupirktų ir įsipareigojamų nupirkti kiekvienais metais iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo prekių ir (ar) paslaugų, parduodamų kooperatyvo, vertė turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų šių prekių ir paslaugų, nupirktų iš visų ūkio subjektų, vertės) (pateikiami narystės pripažintame žemės ūkio kooperatyve ir prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su šiuo kooperatyvu patvirtinantys dokumentai (prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo dokumentai, buhalterinės apskaitos pirkimų ir pardavimų žiniaraščiai) – suteikiama 10 balų;

40.7. pareiškėjas investuoja į pieno melžimo ir šaldymo įrangą – suteikiami 5 balai.

41. Privalomasis mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius – 35 balai. Jeigu paramos paraiškų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paramos paraiška nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.